ప: యెహోవానీ   మార్గమూ

మాకునీవూ   భోదింపుమూ

వాటినుండి    తప్పించుమూ2

 

1 : సరాళమైన   నీమర్గములు

నీమార్గములు   సుందరమైనవీ2

మాకుస్పస్టముగా   కనపరచుమూ

ఆమార్గములే    రమ్యములుదేవా2

                                                                                           

2 : యెహోవాయందు   భయభక్తులూ

గలవాడెవడో   ఆయనకుతెలుస్సు2

అయనవారికీ   భోదించనున్నాడు

ఆయనమార్గము   తెలుసుకోండిమీరూ2

                                                                                           

3 : నేనేమార్గమూ    నేనేసత్యమనీ

నాద్వారాతప్ప  వేరేమార్గములేదు2

నామార్గములుమీకూ  సిద్దపరచుటకై

 

దేవునిమార్గమునే  భోదించుచున్నది2