ప: నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని

నాతండ్రి వ్యవసాయకుడూ2

నాలోఫలింపని  ప్రతితీగెలనూ

ఆయన తీసి పారవేయునూ2

                                                                                               

1 :ఫలియించు ప్రతి తీగ మరి ఎక్కువుగా

ఫలింపవలెననీ ఆయనఆలోచనా2

దానిలోపనికిరాని తీగలనుతీసి2

పారవేయుడని  యేస్సయ్య చెప్పెను2

                                                                                                          

2 : నాయందుమీరును మీయందునేనునూ

నిలిచియుందునని యేస్సయ్యపలికెనూ2

ఎవరియందునేను నిలిచియుందునో2

వాడుబహుగాను ఫలియించుననేనూ2

                       

3 : ఫలియుoచుటవలనా నాతండ్రికిమీరూ

స్నేహితులేననీ పిలువబడుదురూ2

ఆయనమిమ్మును ఫలియింపజేసి2

 

తండ్రీతోమిమ్మునూ  కలిపెదీ క్రిస్తేనయా2