ప: సత్యముకొరకు  ప్రతిష్టిoచుకొందుమూ

సత్యమందు  అందరిని  ప్రతిష్టచేయుమూ2

సత్యమైన నీవాక్యములోనికీ  నడుపుమయా2

సత్యమే వాక్యమైన క్రిస్తులోనికి ప్రతిష్టిoచుకొనుడీ2

                                                                                                    

 

1 : సత్యమునుగూర్చి  సాక్షమిచ్చుటకూ

నేనుపుట్టితినని  తెలిపినప్రభువూ2

ఇందు నిమిత్తమే  ఈలోకమునకూ2

నేను వచ్చితినని  చెప్పినయేసయ్యా2

                                                                                                    

2: గర్బమునుండి  బయలుపడకమునుపే

నినుప్రతిష్టించేనని  చెప్పిన యెహోవా2

మనకొరకుప్రతిష్టించు  మార్గములూ2

నూతనమైనవి  పరిశుద్దమైనవీ2

                                                                                                    

3 : నేనేమార్గము  నేనేసత్యమనీ

నేనేజీవము  నేనే ఆహరమనీ2

నాద్వారాతప్ప  మార్గములేదూ2

 

సత్యమైన మార్గం ప్రతిష్టించుకొండి ప్రభువునకే2