ప: ఎంతసుందరమైనవాడా

పదివేలలో అతిసుందరుడా

నీకుఇలలో ఎవరుసాటి

నీకుఎదురు లేనేలేదయా2

                                                                           

1 : భూమినిపండించి ఆహారమిచ్చావూ

రక్షణనుయిచ్చి ఏపాపములేకుండా2

నరకమునకునూ దూరంగఉండమనీ

అందమైనఆక్రీస్తు మనకుబోదించునూ2

                                                                           

2 : అందరుపాపమునకులోనై యున్నారనీ

ఎంతమాత్రమును దయలేనివారుగా2

మేమువారికంటే శ్రేష్టమైనవారముగా

ఉంచాలిఅనేదీ దేవునికోరికేనయా2

                                                                           

3 : ఆసుందరుడకునీవు దత్తపుత్రుడవైనావూ2

ఆసంగతినీవు మరచిపోయినావు2

ఇప్పటికైననీవు తెలుసుకోరాపుత్రుడా

ఆతండ్రిఎవరంటే అందమైనక్రిస్తేకదా2