ప: దయగలమా  ప్రభువా  యేస్సయ్యా

దయలేని మమ్మును  బ్రోవుమయ్యా2

ఓ ప్రాణ నాధుడా యేస్సయ్యా

 

1: మాసర్వస్వం   నీవేమాయేస్సయ్యా

మాసకలం   నీవేమానాధుడా2

మాప్రభువా.....మాప్రాణ స్నేహితుడా

 

 

2: మాతోఉండినీవు   నడిపించుమూ

మాబ్రతుకులునీవు  వెలిగించుమూ2

ఓమాదేవా... మాప్రాణ మానాదుడా

 

3: మిదయసంకల్పం  మాకుoడాలీ

నికృపలోకమును   కాపాడునూదేవా2

 

ఓయేసునాధా.... మాజీవా కాపరినీవే